فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه منیریه تهران
کلاس: زبان سطح 2

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس علوم به زبان انگلیسی، کلمات جدید در مورد تعدادی از حیوانات و محل زندگی آنها تدریس و تمرین شد.صفحه ی 35 کتاب علوم به زبان انگلیسی کاور شد. در کلاس آفلاین زبان انگلیسی، صفحه ی 64 کتاب و صفحه ی 62 کتاب کار حل شد.
تکلیف: لطفا از صفحه ی 35 کتاب علوم عکس ارسال کنید. لطفا حیوانات مختلف را نام ببرید و در مورد زیستگاه آنها صحبت کنید و از خود ویدیو ارسال کنید.(اختیاری) از صفحه ی 64 کتاب و صفحه ی 62 کتاب کار عکس ارسال بفرمایید. لطفا خواندن متن صفحه ی 64 کتاب را تمرین کنید. لطفا از کلمات زیر سه بار در دفتر بنویسید: garage-playroom-mat-tidy

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس ریاضی به زبان انگلیسی، ساختار جدید تمرین شد. (comes after.....comes before)
تکلیف: لطفا کاربرگ ارسال شده در واتساپ را کامل بفرمایید.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی، مرور ساختارهای صفحه ی 61 انجام شد. تمرین نوشتن انجام شد.
تکلیف: لطفا از دفتر خود عکس ارسال بفرمایید.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی، صفحه ی 61 کتاب و 59 کتاب کار حل شد. در کلاس آفلاین،صفحه ی 66 کتاب و صفحه ی 64 کتاب کار حل شد.
تکلیف: لطفا از صفحات 64 رو 59 کتاب کار عکس ارسال بفرمایید. لطفا این سوالات و پاسخ ها را در دفتر بنویسید: Where do you live?I live in Tehran. Do you live in a flat?Yes,I do.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی، لغات قسمت های مختلف خانه تدریس شد. صفحه ی 60 کتاب و صفحه ی 58 کتاب کار کامل شد.
تکلیف: لطفا از صفحه ی 60 کتاب و 58 کتاب کار عکس ارسال بفرمایید. لطفا لغات جدید را در دفتر بنویسید.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: