فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه منیریه تهران
کلاس: زبان سطح 2

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی جنرال، عبارات صفحه ی 82 کتاب ODI1 تدریس شد.عبارات جدید در دفتر تمرین و تکرار شد. در جلسه دوم کلاس،کوییز از unit 7 کتاب ODI1 برگزار شد. در مورد روز جهانی هنر صحبت شد.
تکلیف: لطفا عبارات جدید سه بار در دفتر نوشته شود. throw a ball-win a match-catch a ball-look at the birds-fly-play on the round about-walk-swing-

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس ریاضی به زبان انگلیسی، نحوه ی بدست آوردن اختلاف بین دو عدد تدریس شد.صفحات 34 و 35 کتاب ریاضی انجام شد.
تکلیف: لطفا برای کوییز فردا تمرین لغات و ساختارهای درس 7 کتاب ODI1 فراموش نشود.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی، مرور درس 7 برای آمادگی کوییز انجام شد. فعالیت گروهی برای تمرین ساختار در کلاس انجام شد.
تکلیف: لطفا لغات و ساختارهای درس 7 تمرین و تکرار شود. روز چهارشنبه 24 فروردین کوییز از درس 7 خواهیم داشت.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی،عبارات جلسه ی قبل مرور شد.ساختار جدید تمرین شد.برای مثال:What are you doing?I'm playing on the swing. I'm not eating a sandwich. صفحه ی 81 کتاب و صفحه ی 79 کتاب کار در کلاس حل شد. تمرین نوشتن در دفتر نوشته شد.
تکلیف: عزیزانی که دفتر همراه نداشتند جملات را مجدد در دفتر بنویسند.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: با احترام گزارش دو جلسه کلاس زبان انگلیسی : عبارات جدید درس 8 تدریس شد.صداکشی کلمات در بخش فونیکس انجام شد. صفحات 80 . 86 کتاب و صفحات 84 و 78 کتاب کار حل شد. لطفا عزیزانی که دفتر همراه نداشتند،این عبارات را در دفتر بنویسند: feeding the ducks-playing on the swing-eating a sandwich-climbing a tree-playing on the slide
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: