فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه منیریه تهران
کلاس: زبان سطح 2

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: آزمون شفاهی math برگزار شد.
تکلیف: فردا آزمون شفاهی science خواهیم داشت. لطفا کتاب و کتاب کار OdI1 و دفتر همراه عزیزانم باشد.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی در مورد اطلاعات شخصی صحبت شد و سوال و جواب در مورد قد انجام شد.سوال در مورد سن و مقایسه How tall are you? I'm 1 meter 78. taller-shorter-the tallest-the shortest How old are you? we are 2 years apart.we are the same age.
تکلیف: فردا آزمون شفاهی از کل کتاب math برگزار خواهد شد.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی عمومی، درس 8 مرور شد و کوییز کلاسی از درس 8 برگزار شد.
تکلیف: حتما دانش آموزان عزیز سوال و پاسخ های درست از اشتباهات خود را در دفتر بنویسند.فردا دفاتر چک خواهد شد.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی عمومی، صفحات 90 و 91 کتاب و صفحات 88 و 89 کتاب کار حل شد .
تکلیف: لطفا حتما مباحث unit8 در منزل تمرین شود.کاربرگی از unit 8 در کلاس حل خواهد شد.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی، صفحه ی 89 کتاب و صفحه ی 87 کتاب کار حل شد. ساختارها مرور و تمرین شد.
تکلیف: لطفا عزیزانی که کتاب کار را کامل نکردند، صفحه ی 87 کتاب کار را کامل کنند.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: