فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه منیریه تهران
کلاس: زبان سطح 2

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس ریاضی به زبان انگلیسی،مرور دروس قبلی انجام شد.
تکلیف: لطفا از دفتر خود عکس ارسال بفرمایید.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی،مرور درس 3 کتاب انجام شد.
تکلیف: لطفا کلمات و ساختارهای درس 3 تمرین شود.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی،درس 2 مرور شد و تمارین صفحه ی 97 کتاب کار حل شد.
تکلیف: لطفا لغات و ساختارهای درس 1 و 2 تمرین و تکرار شود.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی،درس 1 کتاب تمرین و مرور شد. صفحه ی 96 کتاب کار حل شد.
تکلیف: لطفا لغات و ساختارهای درس 1 مرور و تمرین شود. لطفا از صفحه ی 96 کتاب کار عکس ارسال بفرمایید.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی در مورد جاندار و بی جان صحبت شد. تمرین کتاب علوم حل شد. در کلاس زبان انگلیسی آفلاین،صفحه ی 49 کتاب و 47 کتاب کار حل شد.
تکلیف: لطفا اطراف خو را دیده و یک جاندار و بی جان انتخاب کرده و جدول کتاب علوم به زبان انگلیسی را تکمیل بفرمایید. لطفا ویدیو آفلاین را دیده و صفحات 49 کتاب و 47 کتاب کار را تکمیل بفرمایید.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: