فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه منیریه تهران
کلاس: زبان سطح 2

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی، صفحه ی 88 کتاب و صفحه ی 86 کتاب کار کامل شد.تمرین لغات جدید انجام شد.تمرین ساختارهای جدید انجام شد. جملاتی درباره ی روز معلم در کلاس تمرین و تکرار شد.
تکلیف: لطفا این لغات سه بار در دفتر نوشته شود : athlete-football player-basketball player-ballet dancer-gymnast

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی عمومی، مباحث قبل مرور شد. در کلاس علوم به زبان انگلیسی، مباحث علوم مرور و تمرین شد. سرود ملی بصورت گروهی تمرین شد.
تکلیف: لطفا دانش آموزانی که برای مسابقه تمرین داشتند کتاب و کتاب کار خود را کامل کنند.لطفا حتما مباحث علوم تمرین و تکرار شود. شنبه کتاب و کتاب کار ODI1 و دفتر همراه پسرهای گلم باشد.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی، صفحه ی 36 کتاب mathهمراه با تمرین و گیم انجام شد.
تکلیف: فردا کلاس science و general خواهیم داشت.کتاب science و کتاب و کتاب کار ODI1 و دفتر همراه پسرهای گلم باشد.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی، مرور و تمرین دروس قبل همراه با بازی با فلش کارت ها در کلاس انجام شد.عزیزانی که مسابقه دارند، تمرین spelling داشتند.
تکلیف: با آرزوی موفقیت پسرهای گلم در مسابقه. برای فردا کتاب math و دفتر همراه پسرهای گلم باشد.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی عمومی، صفحه ی 87 کتاب و صفحه ی 85 کتاب کار حل شد.ساختارهای مربوط به چگونگی رشد گیاه تدریس شد. عزیزانی که مسابقه دارند،تمرین spelling داشتند.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: