فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه منیریه تهران
کلاس: زبان سطح 2

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: مرور کلمات. مرور ساختارها. تمرین کلمات و ساختارها. کتاب : مرور یونیت های 5-8 از کتاب ODI Starter.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: