فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه منیریه تهران
کلاس: زبان سطح 2

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: Watching a video Making handicrafts for Halloween Coloring tangerines Taking photos تماشا یک ویدیو ساختن کاردرستی رنگ آمیزی نارنگی ها گرفتن عکس

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: Reviewing words Reviewing the structures Teaching new words book: p.22 activity book: page 20 مرور کلمات مرور ساختار ها تدریس کلمات جدید کتاب : صفحه 22 کتاب کار صفحه‌ی 20
تکلیف: Please take a photo of page 20 of your activity book and send it to me. Please write each of the words on page 22 three times. لطفا از صفحه‌ی 20 کتاب کار عکس بگیرید و برای من بفرستید. لطفا هر کدام از کلمات صفحه ی 22 را 3 بار بنویسید.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: Reviewing words Reviewing the structures Teaching new structures book: p.21 activity book: page 19 مرور کلمات مرور ساختار ها تدریس ساختارهای جدید کتاب : صفحه 21 کتاب کار صفحه‌ی 19
تکلیف: Please take a photo of page 19 of your activity book and send it to me. Please write these questions and answers in your notebook: Are you scared? No,I'm not. Are you hungry? Yes, I am. لطفا از صفحه‌ی 19 کتاب کار عکس بگیرید و برای من بفرستید. لطفا سوالات و جواب های زیر را در دفتر بنویسید. Are you scared? No, I'm not. Are you hungry? Yes, I am.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: Reviewing words Teaching a new structure book: p.20 activity book: page 18 مرور کلمات تدریس یک ساختار جدید کتاب : صفحه 20 کتاب کار صفحه‌ی 18
تکلیف: Please take a photo of page 18 of your activity book and send it to me. Please write each of these words 3 times in your notebook. (hungry, scared, thirsty, excited, tired) لطفا از صفحه‌ی 18 کتاب کار عکس بگیرید و برای من بفرستید. لطفا هر کدام از کلمه های زیر را 3 بار در دفترتان بنویسید. (hungry, scared, thirsty, excited, tired)

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: Reviewing words Reviewing the structures Book: p.19 Activity book: page 17 مرور کلمات مرور ساختار ها کتاب : صفحه 19 کتاب کار صفحه‌ی 17
تکلیف: Please take a photo of page 17 of your activity book and send it to me. لطفا از صفحه‌ی 17 کتاب کار عکس بگیرید و برای من بفرستید.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: