فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه منیریه تهران
کلاس: زبان سطح 2

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی در مورد یکان و دهگان اعداد صحبت شد. ویدیو آموزشی پخش شد.
تکلیف: لطفا کاربرگ را تکمیل بفرمایید.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی،صفحه ی 48 کتاب و صفحه ی 46 کتاب کار حل شد. لغات جدید تدریس و تمرین شد.
تکلیف: لطفا از صفحه ی 46 کتاب کار عکس ارسال بفرمایید.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی،صفحه ی 47 کتاب کار شد. در کلاس آفلاین زبان انگلیسی،صفحه ی 45 کتاب کار حل شد. کلمات و جملات کریسمس تمرین شد.
تکلیف: لطفا از صفحه ی 45 کتاب کار و صفحه ی 47 کتاب عکس ارسال بفرمایید. لطفا کلمات جدید را سه بار در دفتر بنویسید. لطفا در صورت تمایل ، کلمات و جملات کریسمس را تمرین کرده و همراه با کاردستی ویدیو ارسال بفرمایید.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی،جملات و کلمات کریسمس تدریس و تمرین شد. شعر jingle bells در کلاس تمرین شد. ویدیو کاردستی پخش شد. صفحات 94 و 95 کتاب حل شد.
تکلیف: لطفا صفحات 92 و 93 کتاب کار را کامل بفرمایید. در صورت تمایل،شعر و کلمات و جملات کریسمس تمرین شود.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس علوم درباره ی زمین،خورشید و روز و شب صحبت شد.
تکلیف: لطفا ویدیو تهیه کنید و کره ی زمین و خورشید و تشکیل روز و شب را مدل سازی کنید.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: