فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه منیریه تهران
کلاس: زبان سطح 2

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس علوم به زبان انگلیسی،در مورد رشد موجودات صحبت شد. صفحات 30-31-32 کتاب کاور شد. در کلاس آفلاین قسمت داستان تمرین و کتاب کار حل شد.
تکلیف: لطفا داستان صفحه ی 54 تمرین شود. لطفا عکس از صفحه ی 52 کتاب کار ارسال بفرمایید. لطفا لغات و اصطلاحات کلاس علوم را تمرین بفرمایید.لطفا چرخه ی زندگی قورباغه ، یک انسان و یک گیاه را بکشید و توضیح دهید.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی،تمرین جمع اعداد با حاصل 100 انجام شد.
تکلیف: لطفا اعدادی که حاصل جمع آنها 100 می شود را به عدد و حروف بنویسید.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی،صفحه ی 53 کتاب کامل شد. ساختارها تمرین و تکرار شد.
تکلیف: لطفا صفحه ی 51 کتاب کار را تکمیل بفرمایید.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: