فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه منیریه تهران
کلاس: زبان سطح 2

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی،دروس قبلی مرور شد. ساختار جدید تدریس شد. صفحه ی 23 کتاب ریاضی حل شد.
تکلیف: لطفا از صفحه ی 23 کتاب ریاضی عکس ارسال کنید.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی، مرور انجام شد و صفحه ی 69 کتاب و 67 کتاب کار حل شد.
تکلیف: لطفا از صفحه ی 69 کتاب و 67 کتاب کار عکس ارسال کنید. لطفا از روانخوانی متن ویدیو آفلاین ویس یا ویدیو ارسال کنید.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی،صفحه ی 68 کتاب و 66 کتاب کار حل شد. در کلاس آفلاین زبان انگلیسی، تمرین خواندن و تمرین جملات صحیح و غلط انجام شد.
تکلیف: لطفا از صفحه ی 66 کتاب کار عکس ارسال کنید. ویدیو آفلاین را تماشا کنید و متن و سوالات را نوشته و روخوانی کرده و ویدیو ارسال بفرمایید.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: