فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول دخترانه جمهوری تهران
کلاس: مریم

پیام‌های آسمان نهم

مدرس: پرینچی، معصومه سادات
فعالیت: تدریس درس 7 تا پایان چند مساله مهم نماز
تکلیف: حل کتاب کار درس7 ، آمادگی جهت پرسش کلاسی

قرآن نهم

مدرس: پرینچی، معصومه سادات
فعالیت: تدریس درس 7 جلسه اول ، حل فعالیت ها و انس با قرآن جلسه اول
تکلیف: روان خوانی ص 69 ، حفظ ترجمه کلمه ها و جمله های ص 70 و 71

حساب نهم

مدرس: ریاضی، مهشید
فعالیت: امروز تمرینهای فصل 5 کتاب درسی صفحه 85 حل و رفع اشکال شد.
تکلیف: کتاب درسی صفحات 79 تا 85 تکمیل گردد.

سواد مالی

مدرس: حیدری، مهسا
فعالیت: تدریس برند و اهمیت آن و نقش بسته بندی
تکلیف: فعالیت 4_3 صفحه 56
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: