فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: ابونصر فارابی

حساب هشتم

مدرس: نادری فر، حمیدرضا
تکلیف: فایل ارسالی دبیر

زیست‌شناسی و زمین هشتم

مدرس: ملکی، هادی
تکلیف: مراکز مختلف(حداقل 6 مورد) کنترل کننده فعالیت های بدن در سیستم عصبی مرکزی را نام برده و وظایف هر مرکز را توضیح دهید.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: