فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40101

دین و زندگی دوازدهم

مدرس: آخوندی، علی اکبر
تکلیف: تست های درس 4 و 5 دهم از کتاب علوی

فیزیک دوازدهم ریاضی

مدرس: شریفی، سیدمحمدمهدی
تکلیف: تکلیف ششم

فارسی دوازدهم

مدرس: بیتانه، محمدجواد
فعالیت: تدریس مبحث اجزای جمله و بررسی تست های مربوطه
تکلیف: حل تشریحی تست های : شماره 27 تا 36 و 47 تا 67 و 72 تا 76 (جمعا 35 تست) از فصل اجزای جمله در جزوه دستور
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: