فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40131

آمار و احتمال یازدهم

مدرس: سلمانی، مهدی
تکلیف: حل تمرینات ارسال شده (14 سوال)

فیزیک یازدهم ریاضی

مدرس: فضل یاب، علیرضا
فعالیت: تدریس برهم نهی نیروهای الکتروستاتیکی حل تمرین های کتاب حل تست از مبحث نیروهای الکتروستاتیکی
تکلیف: حل سوالات 11 الی 20 از فایل تمرینات تشریحی
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: