فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40131

زبان انگلیسی یازدهم

مدرس: وثوق، مرتضی

هندسه‌ی یازدهم

مدرس: علوی، سیدامیررضا
فعالیت: پاسخ ها تشریحی همراه با رسم شکل باشد
تکلیف: تست 21 تا 40 کتاب همراه

فیزیک یازدهم ریاضی

مدرس: فضل یاب، علیرضا
فعالیت: حل تست و تمرین از بار الکتریکی
تکلیف: حل 10 تست ارسال شده در گروه

عربی یازدهم

مدرس: قنبری، فرزاد
تکلیف: حل تمارین تستی ارائه شده همراه تشریح کامل

آمار و احتمال یازدهم

مدرس: سلمانی، مهدی
فعالیت: تدریس درس دوم ازفصل اول آغاز شد و تا ابتدای متمم تدریس گردیده و مثال های مربوطه حل شد.
تکلیف: تکالیف مشخص شده درکلاس

فیزیک یازدهم ریاضی

مدرس: فضل یاب، علیرضا
فعالیت: تدریس کامل رسانا در میدان الکتریکی و چگالی سطحی بار الکتریکی
تکلیف: حل سوال 71 الی 80 از فایل تمرین های تشریحی

مهارت زندگی

مدرس: قدرتی شهیدی، مهدی
فعالیت: تفکر خلاق و انواع تفکر و اجزاء تفکر خلاق تدریس شد و فعالیتهای کاربردی به همراه دانش آموزان در کلاس مورد بررسی قرار گرفت.
تکلیف: 1. بارگذاری فعالیت خطوط 2. در جریان زندگی به مسائل از نگاه تفکر خلاق بنگریم و تجارب خود را در کلاس یا پورتال خود بیان کنید. 3. برای جلسه آینده موضوعات مورد بررسی از نگاه تفکر خلاق را در کلاس بیان کنید. موفق باشید

زبان انگلیسی یازدهم

مدرس: وثوق، مرتضی
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: