فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40131

عربی یازدهم

مدرس: قنبری، فرزاد
تکلیف: تکلیف: 1.ترجمه لغت به لغت و روان متن درس 6 2. مطالعه کامل درس 4 و 5 جهت آزمون کلاسی

فارسی یازدهم

مدرس: خزاعی، تیام

هندسه‌ی یازدهم

مدرس: علوی، سیدامیررضا
تکلیف: تمرین های صفحه 56 کتاب درسی

فیزیک یازدهم ریاضی

مدرس: فضل یاب، علیرضا
تکلیف: حل تمرین 267 الی 280

آمار و احتمال یازدهم

مدرس: سلمانی، مهدی
فعالیت: پیشامدهای مستقل و وابسته تدریس شد تعداد ی تست از همراه حل شد
تکلیف: تمرین صفحه 61 و 62 کتاب درسی

فیزیک یازدهم ریاضی

مدرس: فضل یاب، علیرضا
تکلیف: حل سوالات تشریحی مشخص شده در کلاس
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: