فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40131

شیمی یازدهم

مدرس: شفیعی، محمد
تکلیف: حل تمرینات دوره ای در برگه مجزا
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: