فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40131

آمار و احتمال یازدهم

مدرس: سلمانی، مهدی
فعالیت: درس اول از فصل سوم تدریس شده و مثال های مربوطه حل شد.
تکلیف: 30 عدد از تست های صفحه 146 تا 152 کتاب همراه

فارسی یازدهم

مدرس: خزاعی، تیام
تکلیف: حل کامل تست های ارسال شده

آمار و احتمال یازدهم

مدرس: سلمانی، مهدی
فعالیت: تمرین صفحه 71 و 72 کتاب درسی حل شد تعدادی از تست های همراه حل شد.
تکلیف: صفحه 105 و 106 کتاب همراه
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: