فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه منیریه تهران
کلاس: زبان سطح 1

زبان انگلیسی

مدرس: ابراهیم پور، دلارام
فعالیت: مرور درس های گذشته.

زبان انگلیسی

مدرس: ابراهیم پور، دلارام
فعالیت: حرف Bb اموزش داده شد. ویدیو پخش شد. شعر مربوط به حرف پخش و تمرین شد.
تکلیف: حرف Bb در دفتر نوشته شود.

زبان انگلیسی

مدرس: ابراهیم پور، دلارام
فعالیت: مرور حروف و کلمات تدریس حروف Ll و Ff تمرین شعر
تکلیف: از هر حرف یک خط نوشته شود.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: