فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه منیریه تهران
کلاس: زبان سطح 1

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Spelling bee competition Practicing numbers مسابقه‌ی spelling bee تمرین اعداد
تکلیف: Please complete the worksheet . لطفا کاربرگ را حل کنید.

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Practicing sounding out. تمرین sound out
تکلیف: please practice sounding out. لطفا sound out را تمرین کنید.

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Practicing sounding out. تمرین sound out
تکلیف: please practice sounding out. لطفا sound out را تمرین کنید.

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Practicing sounding out. Worksheet:page 13 تمرین sound out کاربرگ: صفحه‌ی 13
تکلیف: please practice sounding out. Please take a photo of page 13 of your worksheet and send it to me. لطفا sound out را تمرین کنید. لطفا از قسمت سوم صفحه‌ی 13 کاربرگ عکس بگیرید و برای من ارسال کنید.

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Talking about Yalda night Practicing sounding out. Worksheet:page 11 part 3 صحبت درباره‌ی شب یلدا تمرین sound out کاربرگ: صفحه‌ی 11قسمت 3
تکلیف: please make the craft ,record a video and say some sentences about yalda and show me your craft. Please practice sounding out Please take a photo of page 11 part 3 of your worksheet and send it to me. لطفا کاردستی را درست کنید، یک ویدیو بگیرید، چند جمله درباره‌ی یلدا بگویید و کاردستی را در ویدیو نشان دهید. لطفا صداکشی را تمرین کنید. لطفا از قسمت سوم صفحه‌ی 11 کاربرگ عکس بگیرید و برای من ارسال کنید.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: