فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه منیریه تهران
کلاس: زبان سطح 1

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی امروز، مرور کلی درس ها برای امتحان فردا انجام شد.

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی،مرور درس های 2 و 3 و 4 کتاب ODIs انجام شد.
تکلیف: لطفا کلمات و ساختارهای درس های 2 و 3 و 4 را مرور بفرمایید. (ساختارها و کلمات هر صفحه در نوار پایینی آن صفحه نوشته شده.)

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی،مرور unit 0-1 کتاب ODIs انجام شد.
تکلیف: لطفا کلمات و ساختارهای unit0-1 را مرور بفرمایید. (ساختارها و کلمات هر صفحه در نوار پایینی آن صفحه نوشته شده.) برای فردا، پسران گلم فقط دفتر زبان به همراه داشته باشند.

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی فونیکس 5 و 6 مرور شد.
تکلیف: لطفا حتما صداها، کلمات و جملات کتاب فونیکس 5 و 6 در منزل تمرین و تکرار شود.

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: آزمون شفاهی علوم به زبان انگلیسی برگزار شد.
تکلیف: برای شنبه ، دفتر همراه پسران گلم باشد.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: