فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه منیریه تهران
کلاس: زبان سطح 1

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Teaching letter Yy Teaching new words Teaching how to write Yy Practicing the song Book page : 14 تدریس حرف Yy تدریس کلمات جدید تدریس نوشتن Yy تمرین شعر کتاب صفحه 14
تکلیف: Practice the new words. Please complete your book : page 14 (Y) and take a photo and send it to me. کلمات جدید را تمرین کنید. لطفا کتاب صفحه ی 14 قسمت Y کامل شود و یک عکس از آن بگیرید برای من ارسال کنید .

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Reviewing words Teaching how to write igh Book: page 13(igh) Practicing writing(flight, night, light) مرور کلمات تدریس نوشتن igh کتاب: صفحه‌ی 13(igh) تمرین نوشتن (Flight, night, light)
تکلیف: Take a photo of your notebook and send it to me. لطفا از دفترتان عکس بگیرید و برای من ارسال کنید.

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Teaching new words (cub , calf , calves , chick) Practicing the words Teaching the new digraph (igh) Teaching new words Practicing the new words تدریس کلمات جدید (cub , calf , calves , chick) تمرین کلمات تدریس صدای جدید (igh) تدریس کلمات جدید تمرین کلمات جدید
تکلیف: Please record a video and introduce the animals and their babies.(optional) List of the animals : lion, elephant, polar bear , panda, cow, whale , penguin , chicken , parrot Please practice the new words. Please practice the jolly song and record a video. (Optional ) لطفاً یک ویدیو بگیرید ، حیوانات و بچه هایشان را معرفی کنید. (اختیاری) لیست حیوانات در بالا اشاره شده است. لطفا کلمات جدید را تمرین کنید. لطفاً شعر را تمرین نموده و ویدیو تهیه کنید. (اختیاری)

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Teaching new words Teaching new structures Practicing questions & answers Reading a story book تدریس کلمات جدید تدریس ساختارهای جدید تمرین سوال ها و جوابها خواندن یک کتاب داستان
تکلیف: Please watch the video below, and record a video while reading the story or saying a short summary of it. (Optional) لطفا ویدیو زیر را تماشا کرده و یک ویدیو از خواندن کتاب یا گفتن خلاصه آن ضبط بفرمایید. (اختیاری)

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Practicing blending Reviewing the words Book page :14 تمرین صداکشی مرور کلمات کتاب صفحه ی 14
تکلیف: Please practice blending. Memorize the song. (optional) لطفاً صداکشی را تمرین کنید. شعر حفظ شود. (اختیاری)
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: