فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه منیریه تهران
کلاس: زبان سطح 1

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Reviewing words. Teaching how to write letter Yy Practicing jolly song Practicing blending مرور کلمات تدریس نوشتن حرف Yy تمرین شعر تمرین صداکشی
تکلیف: please write ay 1line. Practice the new words. Memorize the song(optional) Blend the letters, record a video and send it to me(optional) :please write each of these words 1 line spray, day, pray لطفا یک خط از ay بنویسید. کلمات جدید را تمرین کنید. شعر حفظ شود(اختیاری) یک ویدیو از صداکشی کلمات تهیه کنید و آن را ارسال کنید‌.(اختیاری) لطفا هر کدام از کلمات زیر را یک خط بنویسید. pray, spray, day

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Reviewing words Teaching ay Teaching new words Answering phonics 4 book page 14(ay) Practicing jolly song مرور کلمات تدریس ay تدریس کلمات جدید انجام کتاب فونیکس 4 صفحه 14 (ay) تمرین شعر
تکلیف: Practice the new words. Complete your book, page 14(ay) کلمات جدید تمرین شود. لطفا صفحه ی 14 کتاب (ay) کامل شود.

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Reviewing words Practicing blending Practicing jolly song مرور کلمات تمرین صداکشی تمرین شعر ai
تکلیف: Please do page 12 , phonics 4 book Blend the letters, make a video and send it to me(optional) لطفا صفحه ی 12 کتاب فونیکس 4 را حل کنید. یک ویدیو از صداکشی تهیه کنید و آن را ارسال کنید(اختیاری).

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Reviewing words Teaching how to write ai Answering phonics 4 book page 2 Practicing jolly song مرور کلمات تدریس نوشتن ai انجام کتاب فونیکس 4 صفحه 3 تمرین شعر ai
تکلیف: Write ai 1 line. Practice the new words. Complete your book, page 2 از ai یک خط نوشته شود. کلمات جدید تمرین شود. لطفا صفحه ی 3 کتاب کامل شود.

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Reviewing words Teaching a Teaching new words Answering phonics 4 book page 2 Practicing jolly song Reviewing letters Gg and Oo مرور کلمات تدریس ai تدریس کلمات جدید انجام کتاب فونیکس 4 صفحه 2 تمرین شعر ai مرور حروف Gg و Oo
تکلیف: Practice the new words. Memorize the song.(optional) Complete your book, page 2 کلمات جدید تمرین شود. شعر حفظ شود.(اختیاری) لطفا صفحه ی 2 کتاب کامل شود
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: