فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه منیریه تهران
کلاس: زبان سطح 1

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Sh تدریس شد. کلمات جدید تدریس شد. شعر تمرین شد. صداکشی تمرین شد. کتاب فونیکس 6 صفحات 8 و 9 کامل شد. رنگ‌ها مرور شد. اعداد مرور شد. کتاب ODIs صفحه‌ی 8 انجام شد. کتاب کار ODIs صفحه‌ی 8 انجام شد.
تکلیف: لطفا کلمات جدید و صداکشی را تمرین کنید. لطفا شعر را تمرین کنید(اختیاری). لطفا صفحات 8 و 9 کتاب فونیکس 6 را کامل کنید، از آن عکس بگیرید و برای من ارسال کنید. لطفا اعداد 6 تا 10 را به عدد و به حروف بنویسید. هر عدد 3 بار. (6six, 7seven, 8eight, 9nine, 10ten)

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: ODIstarter : page 6 activity book:page 6 reviewing numbers reviewing colours Teaching new words Science book: pages 30 and 31 صفحه ی 6 کتاب ODIstarter صفحه ی 6 کتاب کار مرور اعداد مرور رنگ ها تدریس لغات جدید صفحات 30 و 31 کتاب علوم
تکلیف: Please take a photo of your activity book and send it to me. Please write numbers 1-5 in figure and words.(each number 3 times) (1 one-2 two-3 three-4 four-5 five) Please send a photo of your notebook. Please take a photo of pages 30 and 31 of your science book and send it to me. لطفا از کتاب کارتان عکس گرفته و ارسال بفرمایید. لطفا اعداد 1 تا 5 را به عدد وحروف بنویسید: (هر عدد سه بار) (1one-2 two-3 three-4 four-5 five) لطفا از دفتر خود عکس ارسال بفرمایید. لطفا از صفحات 30 و 31 کتاب science عکس بگیرید و برای من ارسال کنید.

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: صحبت درمورد روز پدر پخش یک ویدیو صفحات 4 و 5 کتاب ODIstarter تمرین اعداد 6 تا 10 تمرین رنگ ها
تکلیف: لطفا صفحات 4 و 5 کتاب کارتان را کامل کنید ، عکس گرفته و ارسال بفرمایید. لطفا کلمات زیر را سه بار در دفتر بنویسید: (black-brown-orange-pink-purple-white) لطفا از دفتر خود عکس ارسال بفرمایید. لطفا یک کارت پستال درست کنید و جملاتی درمورد روز پدر بگویید ، یک ویدیو بگیرید برای من ارسال کنید.( اختیاری)

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: ODIstarter : pages 2 and 3 activity book:pages 2 and 3 practicing numbers1-5 practicing colours صفحات 2 و 3 کتاب ODIstarter صفحات 2 و 3 کتاب کار تمرین اعداد 1تا5 تمرین رنگ ها
تکلیف: Please take a photo of your activity book and send it to me. Please write these words 3 times in your notebook: (blue-red-green-yellow) Please send a photo of your notebook. لطفا از کتاب کارتان عکس گرفته و ارسال بفرمایید. لطفا کلمات زیر را در دفتر بنویسید: (blue-red-yellow-green) لطفا از دفتر خود عکس ارسال بفرمایید.

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: تدریس ch تدریس کلمات جدید تمرین شعر تمرین صداکشی کتاب فونیکس 6 : صفحات 6 و 7 کتاب فونیکس 6 : صفحه 12
تکلیف: لطفا کلمات جدید و صداکشی را تمرین کنید. شعر را تمرین کنید.(اختیاری) فونیکس 6 صفحات 6 و 7 را کامل کنید از آن عکس بگیرید و برای من ارسال کنید. لطفا شعر ABC را تمرین کنید. لطفا صفحه ی 12 کتاب فونیکس 6 را کامل کنید از آن عکس بگیرید و برای من ارسال کنید.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: