فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه منیریه تهران
کلاس: زبان سطح 1

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: درباره‌ی نوروز و هفت سین صحبت شد. کلمات و ساختارها مرور شد. لغات جدید (push, pull) تدریس شد. کتاب science، صفحات 35 ، 36 و 37 انجام شد.
تکلیف: لطفا از صفحه ی 37 کتاب science عکس بگیرید و برای من ارسال کنید. درباره‌ی نوروز چند جمله بگویید یا آیتم‌های هفت سین را نام ببرید، از خودتان ویدیو بگیرید و برای من ارسال کنید.

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: گفتن ساعت مرور شد. کلمات جدید تدریس شد. (Breakfast, lunch, get up) ساختار جدید تدریس شد. (برای مثال: I get up at 7 o'clock) درباره‌ی نوروز و هفت سین صحبت شد.
تکلیف: لطفا کاربرگ را کامل کنید. لطفا ساختار جدید را تمرین کنید.

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: کلمات و ساختارها مرور شد. کتاب، صفحات 26 و 27 انجام شد. کتاب کار، صفحه ی 24 انجام شد.
تکلیف: لطفا از کتاب و کتاب کار خود عکس گرفته و برای بنده ارسال بفرمایید. لطفا یک عکس خانوادگی انتخاب کنید و درباره ی اعضای خانواده خود صحبت کنید و ویدیو ریکورد کنید.(اختیاری)

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: کلمات مرور شد. کلمات و ساختار جدید تدریس شد. کتاب، صفحات 24 و 25 انجام شد. کتاب کار، صفحات 22 و 23 انجام شد.
تکلیف: لطفا از کتاب و کتاب کار خود عکس گرفته و برای بنده ارسال بفرمایید. لطفا این کلمات را سه بار در دفتر بنویسید. teacher-doctor-vet-pilot

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: کلمات و ساختارها مرور شد. حروف Zz و Ss مرور شد. کتاب، صفحه ی 23 انجام شد. کتاب کار، صفحه ی 21 انجام شد. فونیکس 5 مرور شد. نوشتن تمرین شد.
تکلیف: لطفا ازصفحه ی 21 کتاب کار خود عکس بگیرید و برای من ارسال کنید. لطفا از دفتر خود عکس بگیرید و برای من ارسال کنید.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: