ماهنامه قاصدک

ماهنامه قاصدک

آنچه در قاصدک خواهید خواند ...

ماهنامه قاصدک، با هدف به اشتراک گذاشتن برنامه آزمون‌های هماهنگ هر ماه، اتفاقات مصور ماه گذشته، سرگرمی، سخنی از مشاوران و برنامه‌ریزی‌های آموزشی به عنوان یک پل ارتباطی میان مدرسه و خانه راه‌اندازی شده است و مخاطبان آن اولیا، مربیان و دانش‌آموزان مدارس علوی در سراسر کشور هستند. ماهنامه قاصدک یکی از نشریات دیجیتالی تمام رنگی موسسه علوی می‌باشد که توسط واحد انتشارات علوی در دفتر مرکزی با همکاری مدارس تولید می‌شود و هفته اول هر ماه منتشر می‌شود. موضوعاتی از قبیل هفته شمار مدارس، بیاموزیم، مقالات، تقویم آزمون، قوانین مدارس، English Zone، سرگرمی، مسابقات، فراآموزش، نیم نگاهی به فعالیت‌های مدارس در این ماهنامه منتشر می‌شوند.

هفته شمار مدارس
اتفاقات مصور ماه گذشته
نگاهی به فعالیت‌های مدارس
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: