فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه منیریه تهران
کلاس: زبان سطح 1

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Reviewing the words Teaching how to write letter Vv Book(phonics 5): page 9 Practicing blending. مرور کلمات تدریس نوشتن حرف Vv کتاب فونیکس 5 : صفحه‌ی 9 تمرین صداکشی
تکلیف: Please take a photo of page 9 of your book and send it to me. Please write letter Vv 1 line. Please practice blending, record a video and send it to me.(optional) لطفا از صفحه‌ی 9 کتابتان عکس بگیرید و برای من ارسال کنید. لطفا حرف Vv را یک خط بنویسید. لطفا صداکشی را تمرین کنید، از خودتان ویدیو بگیرید و برای من ارسال کنید.(اختیاری)

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Practicing blending Teaching letter Vv Practicing jolly song (Vv) Teaching new words تمرین صداکشی تدریس حرف Vv تمرین شعر Vv تدریس کلمات جدید
تکلیف: Please take a photo of pages 8 and 18 of your book(phonics 5) and send it to me. Please practice the new words. please practice the jolly song(optional) لطفا از صفحات 8 و 18 کتاب فونیکس 5 عکس بگیرید و برای من ارسال کنید. لطفا کلمات جدید را تمرین کنید. لطفا شعر Vv را تمرین کنید(اختیاری)

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Talking about colours Mixing the colours صحبت درمورد رنگ ها ترکیب رنگ ها
تکلیف: Please take a photo of mixing colours. Please practice the song.(optional) لطفا از ترکیب رنگها عکس بگیرید. لطفا شعر را تمرین کنید.( اختیاری)

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Reviewing Zz, Ww, ng Practicing blending Book(phonics 5): pages 15 and 23 مرور Zz, Ww, ng تمرین صداکشی کتاب: صفحات 15 و 23
تکلیف: Please take a photo of pages 15 and 23 and send it to me. please practice the jolly song(optional) practice blending لطفا از صفحات 15 و 23 عکس بگیرید و برای من ارسال کنید. لطفا شعر ng را تمرین کنید(اختیاری) صداکشی را تمرین کنید.

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: The oral exam was held امتحان شفاهی برگزار شد.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: