فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه منیریه تهران
کلاس: زبان سطح 1

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: در کلاس علوم به زبان انگلیسی، جلسات قبل تمرین و تکرار شد.

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: در کلاس ریاضی به زبان انگلیسی امروز ، درس های قبل مرور شد. ساختار جدید تدریس شد. صفحات 40 و 41 کتاب math انجام شد‌. ساختار تدریس شده : 4 and 5 is 9 9=4+5
تکلیف: لطفا ساختار جدید را تمرین کنید.

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی عمومی،لغات و ساختارهای درس5 مرور شد.لغات جدید تدریس شد.صفحه ی 40 کتاب و صفحه ی 36 کتاب کار حل شد. لغات تدریس شده: cold-hot-baby-wings

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی عمومی،ساختارها و لغات درس 5 کتاب ODIs مرور و تمرین شد.صفحه ی 39 کتاب و صفحه ی 35 کتاب کار در کلاس حل شد. حروف و کلمات تدریس شده: Dd-dog-drum-doctor Tt-teacher-ten-tortoise
تکلیف: لطفا کلمات در منزل تمرین و تکرار شود.

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی عمومی کلمات و ساختارهای درس 5 مرور شد.ساختار جدید تدریس و تمرین شد.صفحه ی 38 کتاب odis و صفحه ی 34 کتاب کار حل شد. ساختار تدریس شده: He's got a cat. She's got a rabbit. صداها و کلمات کتاب فونیکس 6 مرور و تمرین شد.صداکشی کلمات و خواندن جملات تمرین شد.صفحه ی 21 کتاب فونیکس 6 حل شد.
تکلیف: لطفا حتما خواندن جملات صفحه ی 21 کتاب فونیکس 6 در منزل تمرین و تکرار شود. لطفا این کلمات سه بار در دفتر نوشته شود و برای هریک تصویری کشیده شود: chicken-sheep-teeth-box-yellow
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: