فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه منیریه تهران
کلاس: زبان سطح 1

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Reviewing sounds Reviewing words Reviewing sentences Phonics 1-3 مرور صداها مرور کلمات مرور جملات فونیکس 1-3
تکلیف: Please watch the video above and write down the words in your notebook لطفا ویدیو آفلاین را مشاهده کرده و کلمات را در دفترتان بنویسید.

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Reviewing letters Reviewing sounds مرور حروف مرور صداها

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Reviewing letters Reviewing sounds Reviewing song Practice the writing مرور حروف مروف صداها مرور شعرها تمرین نوشتن

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Reviewing letters Reviewing sounds Reviewing song Practice the writing Phonics 3 book مرور حروف مرور صداها مرور شعرها تمرین نوشتن کتاب فونیکس 3
تکلیف: Please write the words (pig , lamp , duck ) each word 1 line. لطفا از کلمات (pig , lamp , duck) هرکدام یک خط بنویسید.

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Talking about post day. Playing video Teaching letter Bb Teaching new words Teaching number 10 Practicing the B song Answering phonics 3 book pages 12 & 13 صحبت درمورد روز پست پخش ویدئو تدریس حرف Bb تدریس کلمات جدید تدریس عدد 10 تمرین شعر B انجام کتاب فونیکس 3 صفحه 12 و 13
تکلیف: Write letter Bb 1 line. Write number 10 one line . Practice the new words. Memorize the song.(optional) Please watch the video and make an envelope.(optional) از حرف Bb یک خط نوشته شود. از عدد 10 یک خط نوشته شود. کلمات جدید تمرین شود. شعر حفظ شود.(اختیاری) لطفا ویدئو را نگاه کنید و یک پاکت نامه درست کنید.( اختیاری)
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: