فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه منیریه تهران
کلاس: زبان سطح 1

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Practicing blending Reviewing the words Practicing writing Teaching new words Teaching i_e تمرین صداکشی مرور کلمات تمرین نوشتن تدریس کلمات تدریس i_e
تکلیف: Please practice new words. Memorize the song. (optional) Please complete page 13(ie) of phonics 4 book. لطفاً کلمات جدید را تمرین کنید. شعر حفظ شود. (اختیاری) لطفا قسمت ie صفحه ی 13 کتاب فونیکس 4 را کامل کنید.

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Reviewing the words Practicing blending Teaching new words ( environment, magnifying glass, animals, plant, soil , worm , leaf , rock) Teaching structure مرور کلمات تمرین صداکشی تدریس کلمات جدید (environment, magnifying glass, animals, plant, soil , worm , leaf , rock) تدریس ساختار
تکلیف: Please complete page 9 of phonics 4 book.(ie) Practice the blending, record a video and send it to me(optional) Please complete the worksheet below . Find a small environment and record a video and say what you can see in it. صفحه ی 9 کتاب فونیکس 4 را کامل کنید(ie) صدا کشی را تمرین کنید، از خودتان ویدیو بگیرید و برای من ارسال کنید.(اختیاری) لطفاً کاربرگ زیر را حل کنید. یک محیط کوچک پیدا کنید آز آن ویدیو بگیرید و بگویید چه چیزهایی میتوانید در آن ببینید.

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Teaching new numbers (1-10) Teaching the new structure ( How many? ) Practicing words and structures تدریس اعداد جدید (1-10) تدریس ساختار جدید (How many) تمرین کلمات و ساختارها
تکلیف: Complete the worksheet below, take a photo and send it to me. کاربرگ زیر را کامل کنید، از آن عکس بگیرید و برای من ارسال کنید.

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Teaching the new digraph (ie) Teaching new words Book : page 8 تدریس صدا جدید (ie) تدریس کلمات جدید کتاب صفحه 8
تکلیف: Please practice the jolly song and record a video. (Optional) لطفا شعر را تمرین نموده و ویدیو تهیه کنید. (اختیاری)

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Reviewing words. Reviewing ow Practicing jolly song Practicing blending مرور کلمات مرور ow تمرین شعر تمرین صداکشی
تکلیف: Please practice blending and record a video and send it to me.(optional) Write these words , each word 1 line , take a photo of your notebook and send it to me. snow, bowl ,arrow لطفاً صداکشی را تمرین کنید، یک ویدیو ضبط کنید و برای من ارسال کنید.(اختیاری) از کلمات زیر هرکدام یک خط بنویسید ، از دفترتان عکس بگیرید و برای من ارسال کنید: snow, bowl, arrow
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: