فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه منیریه تهران
کلاس: زبان سطح 1

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Oral exam (math) آزمون شفاهی (math)

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: reviewing words and sounds. Practicing blending. Practicing writing (strong man, ring, string) Checking the exam's answers مرور کلمات و صداها تمرین صداکشی تمرین نوشتن (strong man, ring, string) بررسی پاسخ های آزمون
تکلیف: please practice blending Please practice the jolly song "ng" (optional) please take a photo of your notebook and send it to me. لطفا صداکشی را تمرین کنید. لطفا شعر ng را تمرین کنید(اختیاری) لطفا از دفترتان عکس بگیرید و برایم ارسال کنید.

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: reviewing words and sounds practicing reading the words and sentences. practicing the end sounds Worksheet: pages 19 and 20 مرور کلمات و صداها تمرین خواندن کلمات و جملات تمرین صدای آخر کلمات کاربرگ: صفحات 19 و 20
تکلیف: Please take a photo of page 19 and 20 of your worksheet and send it to me. لطفا از صفحات 19 و 20 کاربرگ عکس بگیرید و برای من ارسال کنید.

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: reviewing words and sounds practicing reading the words and sentences. practicing the end sounds Worksheet: pages 17 and 18 مرور کلمات و صداها تمرین خواندن کلمات و جملات تمرین صدای آخر کلمات کاربرگ: صفحات 17 و 18
تکلیف: Please take a photo of page 17 and 18 of your worksheet and send it to me. Please practice the sounds, words and sentences and get ready for tomorrow's exam. لطفا از صفحات 17 و 18 کاربرگ عکس بگیرید و برای من ارسال کنید. لطفا صداها، کلمات و جملات را تمرین کنید و برای آزمون فردا آماده شوید.

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Reviewing the previous lessons Reviewing the words مرور درس‌های قبلی مرور کلمات
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: