فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه منیریه تهران
کلاس: زبان سطح 1

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Teaching different materials Science book: page 29 Teaching new words (materials , fabric , wood , metal , plastic , rubber , rock) Phonics 5 book : pages 12 and 13 تدریس مواد مختلف کتاب science : صفحه 29 تدریس کلمات جدید (materials , fabric , wood , metal , plastic , rubber , rock)
تکلیف: Please practice the song (ABC) Please complete pages 12 and 13 of phonics 5 book , take a photo and send it to me. Please record a video and show different materials.(optional) For example : It's made of plastic. لطفا شعر ABC را تمرین کنید. لطفا صفحات 12 و 13 کتاب فونیکس 5 را کامل کنید از آن عکس بگیرید و برای من ارسال کنید. لطفا یک ویدیو از خودتان بگیرید و مواد مختلف را نشان دهید.( اختیاری) برای مثال : It's made of plastic

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Teaching full and empty Teaching new words (full , empty, nearly full , nearly empty) تدریس full and empty تدریس کلمات جدید (full , empty , nearly full , nearly empty)
تکلیف: Please complete the worksheet . Please record a video and show " full , empty , nearly full and nearly empty " with different things.(optional) لطفا کاربرگ را کامل کنید. لطفا یک ویدیو از خودتان بگیرید و با وسایل مختلف full , empty , nearly full , nearly empty را نشان دهید.( اختیاری)

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Teaching letter Qq Teaching qu Teaching new words Practicing the song Praciticing writing(Q, q, qu, quack) تدریس حرف Qq تدریس qu تدریس کلمات جدید تمرین شعر تمرین نوشتن (Q, q, qu, quack)
تکلیف: Please take a photo of your notebook and send it to me. Please practice the song(optional). Please practice the new sound and the new words. لطفا از دفترتان عکس بگیرید و برای من ارسال کنید. لطفا شعر را تمرین کنید(اختیاری). لطفا صدا و کلمات جدید را تمرین کنید.

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Reviewing letter Xx Reviewing the words Practicing blending Phonics 6: pages 17 and 23 Practicing song مرور حرف Xx مرور کلمات تمرین صداکشی کتاب فونیکس 6: صفحات 17 و 23 تمرین شعر
تکلیف: Please write letter Xx 1 line. Take a photo of pages 17 and 23 of your book(phonics 6) and send it to me. لطفا حرف Xx را یک خط بنویسید. از صفحات 17 و 23 کتاب فونیکس 6 عکس بگیرید و برای من ارسال کنید.

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: حرف Yy مرور شد. کلمات مرور شد. صداکشی تمرین شد. کتاب فونیکس 6، صفحه‌ی 14 کامل شد. شعر تمرین شد. حرف Xx تدریس شد. کلمات جدید تدریس شد. کتاب فونیکس 6، صفحات 4 و 5 کامل شد.
تکلیف: لطفا صفحه‌ی 15 کتاب فونیکس 6 را کامل کنید. از صفحات 14 و 15 فونیکس 6 عکس بگیرید و برای من ارسال کنید. لطفا از صفحات 4 و 5 فونیکس 6 عکس بگیرید و برای من ارسال کنید.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: