فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه منیریه تهران
کلاس: زبان سطح 1

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: کلمات و ساختارها مرور شد. نوشتن تمرین شد. (It is a yellow fish. It is a green leaf. Three blue books. Two black pens. It is an orange flower.) کلمات و ساختارهای جدید تدریس شد. کتاب، صفحه ی 22 انجام شد. کتاب کار، صفحه ی 20 انجام شد.
تکلیف: لطفاً کلمات و ساختارها را تمرین کنید. لطفا دیکته ی کلمات درس 2-0 را تمرین کنید. لطفا از دفتر خود عکس گرفته و برای من ارسال بفرمایید. لطفا صفحه ی 22 کتاب و صفحه ی 20 کتاب کار را کامل بفرمایید. لطفا از کتاب و کتاب کار خود عکس ارسال بفرمایید.

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: درمورد روز جهانی زن صحبت شد. کلمات و ساختارها مرور شد.
تکلیف: لطفاً کلمات و ساختارها را مرور کنید. لطفا دیکته ی کلمات درس 2-0 را تمرین کنید. لطفا از دفتر خود عکس گرفته و ارسال بفرمایید. لطفا یک کارت تبریک ساخته ،یک جمله به مادر یا خواهر خود بگویید و ویدیو ریکورد کنید.(اختیاری)

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: لغات و ساختارهای جدید تدریس شد. کتاب، صفحات 20 و 21 انجام شد. کتاب کار، صفحات 18 و 19 انجام شد.
تکلیف: لطفا از صفحات 18 و 19 کتاب کار و صفحه ی 21 کتاب خود عکس بگیرید و برای بنده ارسال بفرمایید. لطفا این کلمات را سه بار در دفتر بنویسید: family-mum-dad-brother-sister-friend

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: کلمات و ساختارها مرور شد. ساختار جدید تدریس شد. کتاب ODIs صفحه ی 16 و 17 انجام شد. کتاب کار صفحه‌ی 15 و 16 انجام شد.
تکلیف: لطفا از صفحه ی 17 کتاب و 15 و 16 کتاب کارتان عکس گرفته و برای بنده ارسال بفرمایید. لطفا این کلمات را سه بار در دفتر بنویسید: guitar-piano-drum-violin

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: کلمات و ساختارها مرور شد. حروف و صداها تمرین شد. کلمات جدید تدریس شد. کتاب ODIs، صفحه ی 18 انجام شد. صداکشی تمرین شد. نوشتن تمرین شد. خواندن جملات تمرین شد.
تکلیف: لطفا از صفحه ی 18 کتاب عکس گرفته و برای بنده ارسال بفرمایید. لطفا از دفترتان عکس بگیرید و برای من ارسال کنید.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: