فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه منیریه تهران
کلاس: زبان سطح 1

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی امروز، درباره‌ی روز جهانی هنر صحبت شد. عبارات صفحه‌ی 39 کتاب science تدریس شد. صفحه‌ی 39 کتاب science انجام شد.

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: در کلاس ریاضی به زبان انگلیسی امروز، جلسات قبل مرور شد. ساختار جدیدی تدریس شد. (There are 2 cats and 4 dogs. The dogs are more than the cats. The cats are fewer than the dogs.) صفحه ی 39 کتاب math انجام شد.
تکلیف: لطفا این لغات سه بار در دفتر نوشته شود: parrot-cat-dog-frog-rabbit-mouse-tortoise

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: مرور درس 4 انجام شد.تدریس لغات جدید انجام شد.مرور لغات انجام شد،ساختار جدید تدریس شد.صفحه ی 36 و 37 کتاب و صفحه ی و 32 و 33 کتاب کار حل شد.
تکلیف: لطفا ساختار ها و لغات تمرین و تکرار شود. ساختار تدریس شده: I've got a dog.Is it a dog?Yes,it is.Is it small?No,it is big.It is a big dog. لطفا این لغات سه بار در دفتر نوشته شود: parrot-cat-dog-frog-rabbit-mouse-tortoise

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی اعداد و اعضای بدن مرور و تمرین شد،ساختارها تمرین و تکرار شد.صفحات 34 و 35 کتاب و صفحه ی 31 کتاب کار ODIs در کلاس حل شد.
تکلیف: طبق روال قبل تصاویر انتهای کتاب مربوط به فعالیت شماره 14 صفحه 35 در جای مناسب چسبانده شود. این جملات در دفتر نوشته شود و برای هر یک تصویری کشیده شود: I've got ten toes. I've got ten fingers. I've got two arms. I've got two legs. I've got one head.

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی،لغات قبل مرور و تمرین شد.ساختار ها تمرین و تکرار شد.لغات جدید تدریس شد.صفحات 32 و 33 کتابODIs انجام شد.لطفا ساختارها و لغات در منزل تمرین و تکرار شود. تدریس صدای th از کتاب فونیکس 6 انجام شد.صداهای قبل مرور شد. صفحات 10 و 11 کتاب فونیکس 6 حل شد.شعر فونیکس تمرین شد.صدا کشی کلمات تمرین شد.لطفا کلمات و صداها در منزل تمرین و تکرار شود. لغات تدریس شده: thin-thick-moth-three-feather-teeth
تکلیف: صفحات 29 و 30 کتاب کار انجام شود.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: