فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه منیریه تهران
کلاس: زبان سطح 1

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: آزمون شفاهی ریاضی به زبان انگلیسی برگزار شد.
تکلیف: فردا آزمون شفاهی science خواهیم داشت.

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: صفحات 48 و 49 کتاب و صفحات 43 و 44 کتاب کار حل شد.کلمات تدریس شده: cafe-library-park-shop صفحات 50 و 51 کتاب و صفحه ی 45 کتاب کار حل شد. برای کامل کردن فعالیت 14 صفحه ی 51 کتاب از تصاویر پشت کتاب استفاده شود.و برای تکمیل فعالیت 13 صفحه ی 45 کتاب کار جمله ی She is in the garden از پشت کتاب استفاده شود.
تکلیف: آزمون شفاهی از کل کتاب math فردا برگزار خواهد شد.

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی امروز، کلمات و ساختارها تمرین و تکرار شد. صفحه ی 47 کتاب و 42 کتاب کار انجام شد.

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی امروز، کلمات و ساختارها مرور شد. کلمات جدید تدریس شد. (Shed, path, bath, garden) صفحه‌ی 46 کتاب ODIs و 41 کتاب کار، انجام شد. صفحات 19 ، 20 و 22 کتاب فونیکس 6 انجام شد.

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی،درس های قبلی تمرین و تکرار شد. مرور کلمات با فلش کارت انجام شد. ویدیو آموزشی تماشا شد.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: