فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه منیریه تهران
کلاس: زبان سطح 1

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Teaching letter F Teaching new words Teaching number 9 Practicing the F song Answering phonics 3 book pages 10 & 11 تدریس حرف F تدریس کلمات جدید تدریس عدد 9 تمرین شعر F انجام کتاب فونیکس 3 صفحه 10 و 11
تکلیف: Write letter Ff 1 line Write number 9 one line Practice the new words Memorize the song.(optional) از حرف Ff یک خط نوشته شود. از عدد 9 یک خط نوشته شود. کلمات جدید تمرین شود. شعر حفظ شود.(اختیاری)

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Teaching letter Uu Teaching new words Teaching number 8 Answering phonics 3 book page 8 تدریس حرف Uu تدریس کلمات جدید تدریس عدد 8 انجام کتاب فونیکس 3 صفحه‌ی 8
تکلیف: Write letter Uu 1 line. Write number 8 one line . Complete page 9. Practice the new words. Memorize the song.(optional) از حرف Uu یک خط نوشته شود. صفحه ی 9 کامل شود. از عدد 8 یک خط نوشته شود. کلمات جدید تمرین شود. شعر حفظ شود.(اختیاری)

زبان انگلیسی

مدرس: ابراهیم پور، دلارام
فعالیت: مرور حروف i-p-n-تمرین شعر-تمرین کلمات
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: