فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه منیریه تهران
کلاس: زبان سطح 1

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Reviewing the previous lessons Practicing writing numbers(1-10) مرور درس‌های قبلی تمرین نوشتن اعداد(10-1)

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Reviewing the words Teaching ng Teaching new words Practicing jolly song Book(Phonics 5): page 6 and 7 مرور کلمات تدریس ng تدریس کلمات جدید تمرین شعر کتاب فونیکس 5: صفحه‌ی 6 و 7
تکلیف: Please take a photo of pages 6 and 7 of your book and send it to me. لطفا از صفحه ی 6 و 7 کتاب عکس بگیرید و برای من ارسال کنید.

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Reviewing the words Practicing blending. Practicing writing(web, wind, winter) Practicing jolly song مرور کلمات تمرین صداکشی تمرین نوشتن (Web, wind, winter) تمرین شعر
تکلیف: homework Please take a photo of your notebook and send it to me. لطفا از دفترتان عکس بگیرید و برای من ارسال کنید.

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Worksheet: page 16 Reviewing the words Teaching how to write letter Ww Book(phonics 5): page 5 Practicing blending. کاربرگ: صفحه‌ی 16 مرور کلمات تدریس نوشتن حرف Ww کتاب فونیکس 5: صفحه‌ی 5 تمرین صداکشی
تکلیف: Please take a photo of page 16 of your worksheet and send it to me. Please take a photo of page 5 of your book and send it to me. Please write letter Ww 1 line. Please practice blending, record a video and send it to me.(optional) لطفا از صفحه‌ی 16 کاربرگتان عکس بگیرید و برای من ارسال کنید. طفا از صفحه‌ی 5 کتابتان عکس بگیرید و برای من ارسال کنید. لطفا حرف Ww را یک خط بنویسید. لطفا صداکشی را تمرین کنید، از خودتان ویدیو بگیرید و برای من ارسال کنید.(اختیاری)

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Reviewing structures Teaching body movement Reviewing words Teaching letter Ww Teaching new words Book(phonics 5): page 4 مرور ساختارها تدریس حرکات بدن مرور کلمات تدریس حرف Ww تدریس کلمات جدید کتاب فونیکس 5: صفحه‌ی 4
تکلیف: Please complete page 19 of your science book . Please go to a park, playground or yard or in your apartment , do the body movement and record a video and send it to me.(Optional) For example : I can jump. I can run. Please take a photo of page 4 of your book and send it to me. لطفا کتاب science صفحه ی 19 را کامل کنید. لطفا به یک پارک ، زمین بازی یا حیاط بروید یا در آپارتمان خود ، حرکات بدن را انجام بدهید ویدیو بگیرید و برای من ارسال کنید.(اختیاری) برای مثال : I can jump. I can run. لطفا از صفحه‌ی 4 کتابتان عکس بگیرید و برای من ارسال کنید.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: