فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه منیریه تهران
کلاس: زبان سطح 1

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: در کلاس علوم به زبان انگلیسی، در مورد روز جهانی ورزش صحبت شد. مباحث قبل مرور شد و مبحث جدید تدریس شد. (fast-slow-big push-small push) صفحه ی 38 کتاب علوم حل شد.

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: با سلام و احترام. دروس قبل مرور شد. کلمات جدید تدریس شد (Shorter, taller) صفحات 34، 35 و 36 کتاب math انجام شد.
تکلیف: لغات و ساختارهای جدید تمرین شود. The boy is shorter than the man. The man is taller than the boy.

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی،ساختارها و لغات تمرین شد. لغات جدید تدریس شد. صفحات 30 و 31 کتاب انجام شد. صفحات 27 و 28 کتاب کار انجام شد.
تکلیف: این کلمات سه بار در دفتر نوشته شوند. hippo-gorilla-game-guitar

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: با سلام و احترام خدمت تمامی عزیزان. سالی سرشار از شادی را برایتان آرزومندم. گزارش و تکلیف کلاس امروز تقدیم شما میگردد: دروس قبل مرور شد. درمورد اعضای بدن صحبت شد. صفحات 28 و 29 کتاب انجام شد. صفحات 25 و 26 کتاب کار انجام شد. تکلیف:لغات جدید دردفتر نوشته شود.(از هر لغت 3 بار) arm-body-feet-hand-head-leg
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: