فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه منیریه تهران
کلاس: زبان سطح 1

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Reviewing words. Teaching oa Practicing jolly song Practicing blending Book: page 6 مرور کلمات تدریس oa تمرین شعر تمرین صداکشی کتاب صفحه 6
تکلیف: Practice the new words. Memorize the song(optional) please write oa 1line. Complete book, page 7. کلمات جدید را تمرین کنید. شعر حفظ شود(اختیاری) لطفا یک خط ازoa بنویسید. صفحه ی 7 کتاب را کامل کنید.

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Reviewing words Practicing words Teaching how to write letter Jj Book pages: 5 and 23 Practicing blending Practicing writing words مرور کلمات تدریس نحوه نوشتن حرف Jj کتاب صفحات 5 و 23 تمرین صداکشی تمرین نوشتن کلمات
تکلیف: Please record a video while dubbing. لطفا یک ویدیو ضبط کنید در حالیکه صداگذاری می کنید.( با توجه به ویدیوی ارسال شده)

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Reviewing words. Teaching letter Jj Practicing jolly song مرور کلمات تدریس Jj تمرین شعر حرف Jj
تکلیف: Practice the new words. Memorize the song(optional) کلمات جدید را تمرین کنید. شعر حفظ شود(اختیاری)

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Reviewing words Practicing blending Answering phonics 4 book page 13 (a_e) مرور کلمات تمرین صداکشی انجام کتاب فونیکس 4 صفحه 13 (a_e)
تکلیف: :please write each of these words 1 line game_cake_skate لطفا هر کدام از کلمات زیر را یک خط بنویسید. game_cake_skate

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Reviewing words. Teaching a-e Teaching how to write a-e Practicing jolly song Practicing blending مرور کلمات تدریس a-e تدریس نوشتن a-e تمرین شعر تمرین صداکشی
تکلیف: please write a-e 1line. Practice the new words. Memorize the song(optional) لطفا یک خط از a-e بنویسید. کلمات جدید را تمرین کنید. شعر حفظ شود(اختیاری)
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: