فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه منیریه تهران
کلاس: زبان سطح 1

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Reviewing words Teaching heavy and light Playing a video مرور کلمات تدریس heavy and light پخش کردن یک ویدیو
تکلیف: Please complete the worksheet . لطفا کاربرگ را کامل کنید.

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Reviewing the words Practicing blending Practicing writing(zigzag, buzz, zip) Worksheet: page 15 مرور کلمات تمرین صداکشی تمرین نوشتن (Zigzag, buzz, zip) کاربرگ: صفحه‌ی 15
تکلیف: Please take a photo of your notebook and send it to me. Please take a photo of page 15 of your worksheet and send it to me. لطفا از دفترتان عکس بگیرید و برای من ارسال کنید. لطفا از صفحه‌ی 15 کاربرگ عکس بگیرید و برای من ارسال کنید.

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Reviewing the words. Teaching how to write letter Zz Practicing blending. Book(phonics 5): page 3 مرور کلمات تدریس نوشتن حرف Zz تمرین صداکشی کتاب فونیکس 5: صفحه‌ی 3
تکلیف: Please practice blending. Please take a photo of page 3 of your book(phonics 5) and send it to me. Please write letter Zz 1 line. لطفا صداکشی را تمرین کنید. لطفا از صفحه‌ی 3 کتاب فونیکس 5 عکس بگیرید و برای من ارسال کنید. لطفا یک خط از حرف Zz بنویسید.

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Teaching letter Zz Teaching new words Jolly song(letter Zz) Book(phonics 4): page 2 Talking about christmas Teaching christmas words. Playing jingle bells song. تدریس حرف Zz تدریس کلمات جدید شعر Zz کتاب فونیکس 4: صفحه‌ی 2 صحبت درباره‌ی کریسمس تدریس کلمات مربوط به کریسمس پخش آهنگ jingle bells
تکلیف: Please practice the new words. Please practice the jolly song.(optional) Please take a photo of page 2 of your book and send it to me. Please practice jingle bells song(optional) Watch the video and make the handcraft.(optional) لطفا کلمات جدید را تمرین کنید. لطفا شعر را تمرین کنید.(اختیاری) لطفا از صفحه‌ی 2 کتاب عکس بگیرید و برای من ارسال کنید. لطفا شعر jingle bells را تمرین کنید.(اختیاری) ویدیو را ببینید و کاردستی را درست کنید.(اختیاری)

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Reviewing body parts. Talking about 5 senses. Worksheet: page 14 مرور اعضای بدن صحبت درباره ی حواس پنج گانه کاربرگ: صفحه‌ی 14
تکلیف: Record a video, name 5 senses.(optional) Please take a photo of page 14 of your worksheet and send it to me. از خودتان ویدیو بگیرید و حواس پنج گانه را نام ببرید.(اختیاری) لطفا از صفحه‌ی 14 کاربرگ عکس بگیزید و برای من ارسال کنید
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: