فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه منیریه تهران
کلاس: زبان سطح 1

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Teaching parts of a plant Teaching new words Practicing reading the sentences تدریس اجزای یک گیاه تدریس کلمات جدید تمرین خواندن جملات
تکلیف: please show the parts of a plant and name them , record a video and send it to me.(optional) Please practice reading the sentences. لطفا اجزای یک گیاه را نشان دهید وآنها را نام ببرید یک ویدیو بگیرید و برای من ارسال کنید.(اختیاری) لطفا خواندن جملات را تمرین کنید.

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Teaching new words(heavier, lighter) تدریس کلمات جدید (Lighter, heavier)
تکلیف: please complete the worksheet below. Please practice the structures below. The elephant is heavier than a mouse. The mouse is lighter than a tree. لطفا کاربرگ زیر را کامل کنید. لطفا ساختارهای زیر را تمرین کنید. The elephant is heavier than a mouse. The mouse is lighter than a tree.

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Reviewing the words Practicing blending Book(phonics 5): page 14 مرور کلمات تمرین صداکشی کتاب فونیکس 5 : صفحه‌ی 14
تکلیف: please complete pages 17 and 20 of your book. لطفا صفحه‌ی 17 و 20 کتاب را کامل کنید.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: