فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه منیریه تهران
کلاس: زبان سطح 1

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Teaching numbers 11(eleven) and 12(twelve) Teaching a new structure (It's one o'clock) تدریس اعداد 11(eleven) و 12(twelve) تدریس ساختار جدید (It's one o'clock.)
تکلیف: Please complete the worksheets . لطفا کاربرگ ها را کامل کنید.

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: رنگ ها مرور شد. اعداد مرور شد. ساختار جدید تدریس شد. کتاب ODIs صفحه ی 11 انجام شد. کتاب کار صفحه ی 10 انجام شد.
تکلیف: لطفا این جملات را در دفترتان بنویسید و تصویر بکشید. It is a fish.It is green.It is a green fish. لطفا از تصاویر صفحات آخر کتاب استفاده کنید و فعالیت 14 کتاب و فعالیت 13 کتاب کار را تکمیل کنید. (تصاویر را ببرید و در جای مناسب بچسبانید.)

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Reviewing colours Reviewing numbers Teaching a new structure ODIs book : pages 9 and 10 Activity book: page 9 مرور رنگ ها مرور اعداد تدریس ساختار جدید کتاب ODIs صفحات 9 و 10 کتاب کار صفحه ی 9
تکلیف: Please write these words 3 times in your notebook. (fish-butterfly-bird-leaf-flower) Please take a photo of page 9 of your activity book and send it. لطفا این کلمات را سه بار در دفترتان بنویسید. (fish-butterfly-bird-leaf-flower) لطفا از صفحه ی 9 کتاب کار عکس گرفته و ارسال بفرمایید.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: