فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه منیریه تهران
کلاس: زبان سطح 1

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی عمومی،صفحات 42 و 43 کتاب و صفحه ی 38 کتاب کار در کلاس حل شد.لغات و ساختار های درس 5 مرور شد.
تکلیف: لطفا این جملات در دفتر نوشته شود: I've got a parrot. She's got a tortoise. He's got a mouse. برای کامل کردن فعالیت شماره 14 صفحه ی 43 از عکس های صفحات آخر کتاب مربوط به unit 5 استفاده کرده و در جای مناسب بچسبانید. و همینطور برای کامل کردن فعالیت 13 صفحه ی 38 کتاب کار،جمله ی He's got a mouse از آخر کتاب بریده و در جای خالی چسبانده می شود.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: