فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40121

دین و زندگی دوازدهم

مدرس: فقیهی، داود
فعالیت: تدریس دروس 2 و 3 و4
تکلیف: حل تست و تمرین و امادگی برای امتحان هفته آینده از دروس درس داده شده

فارسی دوازدهم

مدرس: خزاعی، تیام
فعالیت: مرور مباحث دستور زبان
تکلیف: امتحان از دروس 1 تا 5 فارسی دهم

جغرافیا دوازدهم

مدرس: رسولی، علی اکبر
فعالیت: ادامه تدریس درس 1 و اتمام آن

عربی اختصاصی دوازدهم

مدرس: پاسکه، صادق
فعالیت: حل تست و تمرین برای امادگی ازمون جمعه

ریاضی دوازدهم انسانی

مدرس: سهل آبادی، میلاد
فعالیت: حل کل تمارین درس 1 کتاب + حل ازمون علوی سال قبل
تکلیف: هر دانش اموزی کمتر از 30 درصد در ازمون علوی بزند نوشتن یک دور از جزوه

فارسی دوازدهم

مدرس: خزاعی، تیام

فلسفه دوازدهم

مدرس: یاری، سعید
فعالیت: تکمیل درس1+ تدریس درس2
تکلیف: حل تست های مهر و ماه درس1و2 فلسفه دوازدهم

روان‌شناسی دوازدهم

مدرس: یاری، سعید
فعالیت: تدریس و بررسی متن درس2 فلسفه

فارسی دوازدهم

مدرس: خزاعی، تیام
فعالیت: تدریس درس 2 دوازدهم ادبیات تا قبل از شعر خوانی
تکلیف: 25 تا تست درس 1 دوازدهم و امتحان از درس 1

تاریخ دوازدهم

مدرس: رسولی، علی اکبر
فعالیت: درس 1 تاریخ دوازدهم کامل
تکلیف: خواندن درس 1 تاریخ و جغرافیا درس 1 و مباحث پایه دهم تا جاییکه گفته شده

عربی اختصاصی دوازدهم

مدرس: پاسکه، صادق
فعالیت: تدریس درس 1 سال دوازدهم
تکلیف: حل 80 تست از کتاب ابی قلم چی و تستهای جزوه درس 1و2 سال دهم

ریاضی دوازدهم انسانی

مدرس: سهل آبادی، میلاد
فعالیت: تدریس جایگشت با تکرار + حل تمرین
تکلیف: حل تمام تستهای ارائه شده از مبحث شمارش برای یکشنبه آتی
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: