فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40131

فارسی یازدهم

مدرس: خزاعی، تیام
تکلیف: حل سوالات بارگزاری شده

هندسه‌ی یازدهم

مدرس: علوی، سیدامیررضا
تکلیف: تست 81 تا 90 همراه صفحه 102 و 103

فیزیک یازدهم ریاضی

مدرس: فضل یاب، علیرضا
تکلیف: حل تمرین 181 الی 190 تمرین های تشریحی

شیمی یازدهم

مدرس: شفیعی، محمد
تکلیف: تمرین ها در برگه پاپکو یا در یک دفتر جداگانه مخصوص حل تمرین نوشته شود

فارسی یازدهم

مدرس: خزاعی، تیام

هندسه‌ی یازدهم

مدرس: علوی، سیدامیررضا
تکلیف: تمرین های صفحه 50 و 51 کتاب درسی

دین و زندگی یازدهم

مدرس: حکمت، پوریا
فعالیت: آمادگی جهت پرسش کلاسی از درس 7
تکلیف: حل تمام تست های کتاب کار از درس 7 با تحلیل کتبی کامل هر تست

آمار و احتمال یازدهم

مدرس: سلمانی، مهدی
فعالیت: احتمال شرطی و قانون ضرب احتمال تدریس شده و مثال های مربوطه حل گردید.
تکلیف: کتاب همراه صفحه 82 و 83 و 85 و 86 به ترتیب زوج و فرد
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: