فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40131

فارسی یازدهم

مدرس: خزاعی، تیام

نگارش یازدهم

مدرس: خزاعی، تیام

هندسه‌ی یازدهم

مدرس: علوی، سیدامیررضا
تکلیف: کتاب همراه تست های صفحه 42 (به جز 276) تست های صفحه 44 از شماره 289 تا 292

دین و زندگی یازدهم

مدرس: حکمت، پوریا
تکلیف: حل تست های زوج درس 3 با تحلیل کتبی کامل

آمار و احتمال یازدهم

مدرس: سلمانی، مهدی
فعالیت: جبرمجموعه ها و حاصل ضرب دکارتی مجموعه ها تدریس شده و مثال های مربوطه حل شد.
تکلیف: صفحه 29 و 30 کتاب همراه

حسابان یازدهم

مدرس: نوری، پیام
فعالیت: تدریس درس جزء صحیح
تکلیف: کتاب علوی ص 106 تا 108 تست های 42 تا 74 برای روز سه شنبه 4 آبان
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: