فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه منیریه تهران
کلاس: زبان سطح 1

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Worksheet: page 12 Practicing sounding out کاربرگ: صفحه ی 12 تمرین sound out
تکلیف: Please complete page 11 parts 1 and 2 of your worksheet, take a photo of pages 11 and 12 and send it to me. Please practice sounding out لطفا صفحه‌ی 11 کاربرگ بخش 1 و 2 را حل کنید، از صفحه‌ی 11 و 12 عکس بگیرید و برای من ارسال کنید. لطفا sound out را تمرین کنید.

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Worksheet: page 9 Practicing sounding out کاربرگ: صفحه ی 9 تمرین sound out
تکلیف: Please complete page 10 of your worksheet, take a photo of it and send it to me. لطفا صفحه‌ی 10 کاربرگ را حل کنید، از آن عکس بگیرید و برای من ارسال کنید.

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Worksheet: pages 7 and 8 Practicing sounding out کاربرگ: صفحات 7 و 8 تمرین sound out
تکلیف: Please complete pages 5 and 6 of your worksheet. Please take a photo of pages 5,6,7 and 8 of your worksheet and send it to me. Please practice sounding out and reading the words. لطفا صفحه‌ی 5 و 6 کاربرگ را حل کنید. لطفا از صفحات 5، 6 ، 7 و 8 کاربرگ عکس بگیرید و برای من ارسال کنید. لطفا صداکشی و خواندن کلمات را تمرین کنید.

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Worksheet: pages 1 and 2 Practicing sounding out Practicing sounding out کاربرگ: صفحه‌ی 1و 2 تمرین sound out تمرین sound out
تکلیف: Please complete page 3 of your worksheet. Please take a photo of pages 1, 2, and 3 of your worksheet and send it to me. لطفا صفحه‌ی 3 کاربرگ را حل کتید. لطفا از صفحات 1، 2 و 3 کاربرگ عکس بگیرید و برای من ارسال کنید.

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Teaching body parts practicing sounding out and reading the words. تدریس اعضای بدن تمرین صدا کشی و خواندن کلمات
تکلیف: Please make the craft on page 16. Please practice sounding out and reading the words. لطفا کاردستی صفحه 16را درست کنید. لطفا صدا کشی و خواندن کلمات را تمرین کنید.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: