فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40101

زبان انگلیسی دوازدهم

مدرس: معتمدی، کامران

گسسته‌ی دوازدهم

مدرس: کرد، پدرام
تکلیف: در بازه 10 روزه تا پایان آبان حل فایل تستی و تشریحی فصل اول تکالیف اختیاری از کتاب میکرو طلایی تست های 370 تا 390 404 الی 410 441 لی 456

فیزیک دوازدهم ریاضی

مدرس: شریفی، سیدمحمدمهدی
تکلیف: تستهای 31 الی 56 + 74 الی 100 کتاب علوی فصل دوم دوازدهم

شیمی دوازدهم

مدرس: نوذری نژاد، نوذر
تکلیف: فصل دوم دوازدهم کتاب انلاین علوی سوالات21تا اخرسوال61بجز27و35و38و41و47و48

دین و زندگی دوازدهم

مدرس: آخوندی، علی اکبر
تکلیف: کل تستهای دینی دوازدهم درس2و3 از کتاب تست کمک آموزشی زده شود

فیزیک دوازدهم ریاضی

مدرس: شریفی، سیدمحمدمهدی
تکلیف: تستهای 31 الی 56 + 74 الی 100 کتاب علوی فصل دوم دوازدهم

فیزیک دوازدهم ریاضی

مدرس: شریفی، سیدمحمدمهدی
تکلیف: سوالات 81 الی 115 فصل ترمودینامیک کتاب تست علوی
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: