فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: سید محمدحسین شهریار

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: نمونه سوال جمع و تفریق فرایندیدر دفتر ریاضی تمرین شد. صفحه 105 و 104 کتاب ریاضی حل شد.
تکلیف: سوالات ریاضی در دفتر ریاضی نوشته و حل شود.

فارسی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: بخوان و بیندیش و حکایت درس 14 خوانده شد.
تکلیف: برای روز چهارشنبه فقط دفتر ریاضی و کتاب ریاضی آورده شود.

هنر سوم

مدرس: ایروانی، سارا
فعالیت: این جلسه دانش آموزان نقاشی هایی را که کامل کردند را با کلاژ تکمیل کردند.
تکلیف: لطفا برای جلسه آینده دانش آموزان لوازم این هفته و حتما حتما یک عدد قلمو همراه خود بیاورند. ممنونم

استعداد فضایی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: ارزشیابی برگزار شد.

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: آموزش و حل تمرین عددهای 4 رقمی به صورت فرآیندی انجام شد.
تکلیف: کتاب کار ریاضی صفحه 134 حل شود. ضرب 2تا9 تمرین شود.

فارسی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: ارزشیابی فارسی انجام شد.
تکلیف: کتاب کار فارسی صفحه 114 و 115 نوشته شود.

مطالعات اجتماعی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: درس 15 و 16 کنفرانس داده شد.

مهارت زندگی

مدرس: علوی، زهره
فعالیت: سلام و عرض ادب انواع کمک طلبی در چالش ها و مسائل را بررسی کردیم.

رایانه

مدرس: براتی، الناز
فعالیت: پروژه 2 از سری پروژه های انتهای کتاب در کلاس انجام شد.

زیبانویسی

مدرس: الهی، شیما
فعالیت: تمرین کلمات وجملات
تکلیف: شعرصفحه28دردفترنوشته شود.

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: کاربرگها و کتاب کار رفع اشکال شد.
تکلیف: کتاب کار ریاضی صفحه132 و 133 حل شود. کاربرگ ریاضی در دفتر ریاضی نوشته و حل شود.

علوم سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: در کلاس پریسکوپ ساخته شد.
تکلیف: کتاب کار علوم صفحه 78یا79 صفحه انجام و کتاب کامل شود.

نگارش سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
تکلیف: نگارش درس 14 صفحه های80و 81 و 82 نوشته شود.

مهارت اجتماعی

مدرس: برهمت، سحر
فعالیت: اتیکت رفتار مناسب در دوستی تدریس شد

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: صفحه 100 تا 102 حل شد.
تکلیف: کتاب کار ریاضی صفحه 138 حل شود.

فارسی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: درس 14 روخوانی شد. درک مطلب و کلمات مهم املایی مشخص شد.
تکلیف: روخوانی درس 14 تمرین شود. جعبه ی کلمات درس 12و 11 تمرین شود. از روی گروه دانش و همبستگی و لاله رونویسی شود.

هنر سوم

مدرس: ایروانی، سارا
فعالیت: این جلسه دانش آموزان ادانه کار هفته قبل را انجام دادند.
تکلیف: لطفا برای جلسه آینده دانش آموزان لوازم این هفته مخصوصاً قلمو و چسب مایع و قیچی را همراه خود بیاورند.

بازی استراتژیک

مدرس: سادات، هلیا
فعالیت: هماهنگی فردی هماهنگی گروهی هماهنگی چشم و پا هماهنگی چشم و دست تقویت حس دهلیزی
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: