فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: سید محمدحسین شهریار

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: صفحه 98 کتاب ریاضی تدریس و حل شد. نمونه سوال مساحت شکل‌های ترکیبی در دفتر ریاضی حل و رفع اشکال شد.
تکلیف: کاربرگ ریاضی حل شود.

علوم سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
تکلیف: درس 7 پرسیده می‌شود.

فارسی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
تکلیف: جعبه ی کلمات درس 11 و 12 تمرین شود . تعریف شعر و حکایت تمرین شود.

مطالعات اجتماعی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: درس 12 و 13 توسط دانش آموزان کنفرانس برگزار شد.

رایانه

مدرس: براتی، الناز
فعالیت: پروژه صفحه 81 از سری پروژه های انتهای کتاب در کلاس انجام شد.

مهارت اجتماعی

مدرس: برهمت، سحر
فعالیت: اتیکت رفتار مناسب با دوستان تدریس شد و هر یک برای یکی از دوستانش کارت قلبی درست کرد

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: نمونه سوال مساحت و محیط در دفتر ریاضی نوشته و حل شد. کتاب کار ریاضی رفع اشکال شد.

علوم سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
تکلیف: اولیای عزیز به جای خمیر شیشه میتوانید چسب آکواریوم تهیه کنید. درس 7 پرسیده می‌شود.

فارسی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: درس 11 و 12 املای حدس بزن بازی کردیم.
تکلیف: یک صفحه املا از درس 11 و 12 نوشته شود. حتما امضا شود.

مطالعات اجتماعی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
تکلیف: درس 10و 11و 12و13 پرسیده می‌شود.

سواد مالی

مدرس: منصوری‌آریا، درسا
فعالیت: درس شانزدهم (بسته بندی) تدریس شد. راجب درس بسته بندی و مزایای آن صحبت شد. پاورپوینت بسته بندی ارائه شد و در رابطه با آن با بچه ها صحبت شد. انیمیشن پلنگ صورتی - بسته بندی گذاشته شد. انیمیشن طنز بسته بندی دیرین دیرین گذاشته شد. کتاب بچه ها چک شد.
تکلیف: خواهشمند است تکلیف درس شانزدهم صفحه 126 را انجام دهند.

شطرنج

مدرس: یوسفی، ژاله
فعالیت: امروز ما ضمن مرور دفاع ضعیف سیاه از پیاده مرکزی آموزش مات لگال را داشتیم ،در این مات ما شاهد بودیم که چطور سفید از نقاط ضعف سیاه استفاده کرده و با قربانی کردن وزیر خود ،توانست در دو حرکت حریف را کیش و مات کند. موارد که در این بازی‌ها عزیزانمان باید بدانند ،آنست که حتما توجه نمایند که اگر دامی برای حریف می گذارید فکر آنکه اگر حریف در دان نیفتاد چکار خواهیم کرد را بدانند ،یعنی طوری نباشد که خودمان آسیب ببینیم، پس باید تمامی جوانب دام خود را بدانیم . در مات لگال من با توضیح وضعیت های مختلف به بچه ها نشان دادم که چگونه باید حرکت مناسب را پیدا کنند . من در زیر بازی را ارسال می کنم لطفا در منزل با عزیزانمان حتما بازی کرده و تمرین حل نمایید. متشکرم.

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: مرور فصل 5 حل شد. سوالات مهم تدریس و رفع اشکال شد. کتاب کار ریاضی فصل 5 سواللت مهم حل شد. پرسش و دوره ضرب انجان شد.
تکلیف: سوالات کاربرگ ریاضی با راه حل کامل حل شود.

علوم سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
تکلیف: برای درست کردن پریسکوپ در روز چهارشنبه به صورت گروهی وسایل زیر مورد نیاز است: دوعدد اینه 12×7 جعبه 30 ×15یک عدد خمیر شیشه

فارسی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: جعبه ی کلمات درس 12 نوشته شد. کتاب کار فارسی سوالات مهم توضیح داده شد.
تکلیف: کتاب کار فارسی درس 12 کامل شود.

زیبانویسی

مدرس: الهی، شیما
فعالیت: درس16 حرف ف ومثال ازکلمات وتوضیحات مربوط به ف توپروتوخالی تدریس وتمرین شد.رسیدگی به تکالیف
تکلیف: صفحه43دردفترنوشته شود.

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: معمای ریاضی ساعت و ضرب در کلاس اجرا شد.
تکلیف: کاربرگ ریاضی حل شود. دانش آموزانی که غیبت داشتند شنبه به آنها داده می‌شود.

علوم سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: درس 7 پرسش شد.

فارسی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: گو ش کن و بگو در کلاس خوانده و گفت و گو شد. معنی شعر و روخوانی درس 12 تمرین شد.
تکلیف: نگارش درس 12 کامل شود. کلمات مهم درس 12 دوبار دوبار نوشته شود.

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: سوال 7 صفحه 95 تدریس شد. سوال 4 صفحه 93 تدریس شد. سوالات مهم کتاب کار ریاضی حل شد.
تکلیف: کتاب کار ریاضی صفحه 130 حل شود.

علوم سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
تکلیف: درس 7 پرسیده می‌شود.

فارسی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: درس 12 تدریس شد. روخوانی و واژه اموزی و بیاموز و بگو در کلاس تدریس شد.
تکلیف: کتاب نگارش صفحه 72 و 73 نوشته شود.

هنر سوم

مدرس: ایروانی، سارا
فعالیت: این جلسه رنگ آمیزی کارها تمام شد تا کلاژ هفته آینده انجام شود.
تکلیف: لطفا برای جلسه آینده دانش آموزان چسب رازی،گواش و قلمو و کارهای این هفته را همراه داشته باشند. ممنون
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: